Vårt Miljö & Kvalitets tänkande

Certifierad kvalitetsstyrning enligt SS EN 1090
Vi värnar om kvalitet och miljö i vårat kvalitets system som bygger på ISO 9001 samt i våran miljöplan som bygger på ISO 14001 strävar vi efter att följa nedan stående texter.

Miljöpolicy

Företagen inom Funseth Holding tillhandahåller produkter och tjänster inom fastighet-, bygg- och stålsektorn.

Vi arbetar för en bättre resurshållning med energi och råvaror genom att aktivt arbeta med företagets miljöaspekter vilka revideras och följs upp kontinuerligt.

Vi strävar efter att minska energiförbrukningen för våra transporter bl.a. genom samtransporter, förnybara och fossilfria bränslen och ekonomikörning.

Vi utbildar och motiverar personalen till god miljöomsorg, både med interna och externa utbildningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder.

Vi arbetar för att uppfylla ställda och bindande krav och ständigt förbättra miljöledningssystemet för att det ska hjälpa oss att uppnå bättre miljöprestanda.

Vårt miljöledningssystem underlättar för vårt åtagande om att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, kunden står alltid i fokus hos företagen inom Funseth Holding. Målet nås genom att med kompetent och ansvarskännande personal leverera produkter och tjänster inom fastighet-, bygg- och stålsektorn av rätt kvalitet, i rätt tid och mängd samt på rätt sätt.

Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet. Med rätt kvalitet ökar vi vår konkurrensförmåga och position på marknaden.

Detta görs möjligt genom att vi förutom gällande lagar och regler följer ett väl definierat kvalitetssystem, vari fortlöpande utveckling av våra medarbetare ingår och där våra leverantörer får klara besked om våra krav. Vårt syfte är att därigenom motsvara och överträffa kundens förväntningar och sträva efter hög kundnöjdhet.

Genom systematiska och ständigt förbättrande åtgärder kan vi kontinuerligt undvika och samtidigt minska våra kvalitetsbristkostnader. Med lyhördhet för kundens behov skall vi ständigt förbättra vårt kvalitetssystem, våra produkter, våra tjänster och vår kompetens.

Mattias Lundberg

​​​​​​​Kvalite/Miljöansvarig
026-222 07 53​​​​​​​